KADIKÖY MURAT EĞİTİM YAY. TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ. olarak müşterilerimize daha iyi hizmet sunmak için paylaştığınız tüm kişisel verilerinizin gizliliği ve korunması ile temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yasal yükümlülüklerini yerine getirmek üzere birtakım kurallar belirlemiştir.

KADIKÖY MURAT EĞİTİM YAY. TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ. olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( KVKK ) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hazırladığımız işbu “Bilgilendirme Formu” metninde, KVKK’ de yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddeleri çerçevesinde; hangi amaçla ve ne için kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin hangi çalışma ortaklarımız ile paylaşılacağı, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’ nun 11. maddesinde sayılan kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme, düzeltme isteme ve diğer haklarınız hakkında bilgiler yer almaktadır.

KVKK kapsamında bizlerle paylaştığınız tarafınıza ait her türlü bilgi “kişisel veri” olarak değerlendirilecek, bu veriler kanunun öngördüğü şartlara uygun olarak, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle, aşağıda belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde saklanacaktır:

a) Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak tarafımızca aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde işlenebilecektir:

KVKK uyarınca, KADIKÖY MURAT EĞİTİM YAY. TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ.'ne iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz “Veri Sorumlusu” olarak  tarafımızca bu metinde belirlenen amaçlar kapsamında ve KVKK’ nin öngördüğü çerçevede kaydedilebilecek, depolanabilecek, hizmetlerin devamı amacıyla güncellenebilecek, değiştirilebilecek, düzenlenebilecek, üçüncü taraflarla paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek, tarafınızla iletişime geçmede kullanılabilecek ve işlenebilecektir.

b) Hangi Kişisel Verilerin Hangi Yollarla İşleneceği

KADIKÖY MURAT EĞİTİM YAY. TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ.'nin faaliyet gösterdiği alanlarda ve sahip olduğu ürünler ve hizmetlerden  faydalanmanız çerçevesinde tarafımızca kişisel verileriniz şu şekilde işlenmektedir:

 • Ad, soyad, TC kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri gibi açık kimlik verileriniz,
 • Adres, telefon numarası, elektronik posta adresi gibi iletişim verileriniz,
 • Satın aldığınız veya faydalandığınız ürün/hizmete ilişkin ilişkin bilgiler dahil olmak üzere her türlü bilgi ile bunlara ilişkin varsa ödeme bilgileriniz,
 • Talep, öneri ve şikâyetleriniz çerçevesinde bizzat ilettiğiniz diğer kişisel verileriniz,
 • İnternet sitelerimizi kullanmanız halinde, çerezler vasıtasıyla topladığımız davranış ve dijital izleriniz,
 • Bizlerin adresine gelmeniz durumunda kamera kaydı ile izlenim olduğundan, kamera kayıtlarınız. 

c) Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşleneceği

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz;

 • Başta sizlerle iletişim kurma,
 • Varolan ürün ve hizmetlerimizin ifası,
 • Elektronik posta, kısa mesaj ve online reklam gibi yollarla ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirme,
 • Ürünler ve hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla ve varolan sorunları gidermek için birtakım istatistiki bilgiler edinme,
 • İlgili mevzuat uyarınca, zorunlu bilgi ve belgelerin düzenlenmesi ile kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgilerin saklanması ve paylaşılması, bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi (mahkeme kanalı ile istenen bilgiler gibi) ve diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimizin tarafınıza daha sağlıklı ulaşması ve geliştirilmesi için iş ortaklarımız ve diğer partner kuruluşlarımız ile bilgi ve belgelerin paylaşılması amaçları ve benzeri başkaca amaçlar ile işlenebilecektir.

Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile sayılan kanunlara ilişkin yönetmelikler, vergi mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer yetkili kamu kurumlarının zorunlu kıldığı haller ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileriniz işlenebilecek, tarafımıza ait fiziki ve/veya elektronik ortamlara nakledilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

d) Kişisel Verileriniz Kimlere Aktarılabileceği

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında ve yukarıda belirttiğimiz amaçlarla;

 • Birlikte çalıştığımız altyapı ve yazılım desteği sunan hizmet sağlayıcıları ile her türlü iş ortaklarımız,
 • Tarafımızdan bilgi isteyen resmi kurum ve kuruluşlar,
 • Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler başta olmak üzere, iş ortaklarımız ile hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak veri aktarımına ilişkin hükümleri de barındıran gizlilik sözleşmeleri ile veri güvenliği temin edilmek suretiyle paylaşılabilecektir. 

e) Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, tarafımızca ürün ve hizmetlerin sunulması gerekse kanun kapsamında düzenlenen hak ve yükümlülüklerin uygun bir şekilde ifa edilmesini sağlamak üzere, bu metinde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un belirtmiş olduğu ilkelere tam uyumluluk ile işlenmektedir.

f) Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kanun kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunun bilgisini alma, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda yapacağınız başvurularda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde olmak üzere en kısa sürede ve ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir.

KVKK’ nin 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınız kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formu'nu KADIKÖY MURAT EĞİTİM YAY. TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ.'ne iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Korumu Kurulu, mevcut durumda herhangi bir yöntem belirlemediğinden, başvurunuz, KVKK gereğince, yazılı olarak tarafımıza iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede KADIKÖY MURAT EĞİTİM YAY. TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ. KVKK’ nin 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller açıklanmaktadır.

KVKK’ nun 13. maddesi gereği uygulamaya ilişkin talebinizi yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile (kimlik, ehliyet veya pasaport örneği gibi) talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya kadikoy@murategitim.com. adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz..

KADIKÖY MURAT EĞİTİM YAY. TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ. KVKK ve diğer ilgili mevzuatta yapılabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek esaslar nedeni ile uygulama esasları ile bu bilgilendirme ve muvafakatname metninde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

g) Rıza Gerektirmeyen Haller

KVKK’ nun 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla KADIKÖY MURAT EĞİTİM YAY. TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ.'nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan KADIKÖY MURAT EĞİTİM YAY. TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ.'nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur.

 
#
Tamam